Lista zwycięzców w konkursie "Ulubione danie"

Bardzo dziękujemy za wszystkie inspirujące i przepyszne przepisy na dania z majonezem! Poniżej prezentujemy listę zwycięzców, których zgłoszenia skradły nasze serca i podniebienia

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców:

NAGRODA GŁÓWNA:

Otrzymuje ją Pani Agnieszka za przepis na "Obłędny tort czekoladowy z jeżynami"

2. I 3. MIEJSCE:

2. Nagroda za drugie miejsce trafia do Pani Dominiki za przepis "Biała kiełbasa z gruszką, grzybami i czosnkiem zapiekana w sosie majonezowo-śmietanowym"

3. Nagroda za trzecie miejsce trafia do Pani Julianny za przepis "Śledzie pod szubą"

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Regulamin konkursu „Ulubione danie”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Ulubione danie” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest HJ HEINZ POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Pudliszkach, ul. Fabryczna 7, 63-840 Pudliszki Wielkopolskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491355, NIP 6961001802, kapitał zakładowy 243 173 780,00 zł., zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kulinarnewyzwania.Haps.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://kulinarnewyzwania.haps.pl/kulinarnewyzwania/0,0.html zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 25 listopada 2019 roku do 09 grudnia 2019 roku.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora oraz Fundatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 25 listopada 2019 roku od godziny 15:00 do 09 grudnia 2019 roku do godziny 23:59 wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz tj.;
a) podać przepis oraz załączyć zdjęcie swojego ulubionego dania z majonezem; wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami;
b) podać dane kontaktowe (imię/pseudonim, adres e-mail).
2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze wysłane zgłoszenie.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, jak również na stronach serwisu Haps.pl, wydawanego przez Organizatora oraz na profilach serwisu Haps.pl utrzymywanych w serwisie Instagram.com i serwisie Facebook.com, a także na stronie internetowej oraz profilach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);
b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b);
c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Organizator w dniu 12 grudnia 2019 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (adres korespondencyjny).


§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
a) robot planetarny ELECTROLUX EKM5540 o wartości 1 500 zł. brutto, oraz wykorzystanie zwycięskiego przepisu w materiale wideo Haps.pl dla laureata pierwszego miejsca;
b) blender ELECTROLUX EHB1-6SS o wartości 260 zł. brutto dla laureata drugiego miejsca;
c) blender kielichowy ELECTROLUX ESB2700 (Sportowy) oraz bidon w komplecie o wartości 180 zł. brutto dla laureata trzeciego miejsca.

2. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kulinarnewyzwania@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: „Ulubione danie”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkurs_kulinarnewyzwania@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu „Ulubione danie” - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu;
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby realizacji nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.

Marynaty do mięs i ryb - dodają smaku [PRZEPISY]

Marynowanie to w zasadzie nieodłączny element przyrządzania mięs. Nawet krótkie nacieranie kurczaka, schabu czy ryby sprawia, że danie ma bogatszy i pełniejszy smak. Przedstawiamy kilka mieszanek do marynowania, dzięki którym przygotowane przez was potrawy będą jeszcze lepsze.


Kurczak w prostej marynacie z majonezem i keczupem

Kurczak w prostej marynacie z majonezem i keczupem, fot.: Shutterstock


Kurczak bardzo łatwo chłonie przyprawy i sosy. Niekiedy wystarczy nawet 20-30 minut, by te wniknęły w głąb mięsa. Warto zawsze pozostawić go nawet na kilka minut w marynacie. Jakiej? Do drobiu pasuje wiele ziół i przypraw. My proponujemy prostą mieszankę majonezu i keczupu.

Składniki:
1 kilogram kurczaka (na przykład skrzydełek lub pałek)
4 czubate łyżki keczupu pikantnego
2 czubate łyżki majonezu
2 ząbki czosnku
1 łyżka papryki słodkiej
1/2 łyżeczki kurkumy
sól do smaku

Opcjonalnie:
garść posiekanych świeżych ziół do posypania mięsa po wierzchu

Sposób przygotowania:
Kurczaka oczyszczamy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. W osobnej miseczce mieszamy keczup, majonez, przeciśnięty przez praskę czosnek, paprykę, kurkumę i sól. Mieszanką nacieramy dokładnie kurczaka, również pod skórą i odstawiamy do lodówki na około godzinę. Pół godziny przed obróbką wyciągamy go z lodówki i przekładamy do naczynia żaroodpornego lub na blachę. Mięso powinno być w temperaturze pokojowej, gdyż będzie się równomiernie ogrzewać i zapiekać. Kurczaka pieczemy w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 45-60 minut, aż będzie mocno zarumienione. Przed podaniem posypujemy świeżymi ziołami.

Schabiki w ziołowej marynacie majonezowej

Schabiki w ziołowej marynacie majonezowej, fot.: Shutterstock


Do wieprzowiny pasuje wiele przypraw. Doskonale sprawdza się zarówno z tymi ostrymi na bazie słodkiej i ostrej papryki, jak i w łagodniejszej wersji z ziołami i czosnkiem. Do naszego przepisu można użyć dowolnej części wieprza – karkówki, schabu, boczku czy żeberek.

Składniki:
1 kg schabu
5 łyżek majonezu
1 łyżka musztardy
5 łyżek posiekanych, świeżych ziół (tymianku, majeranku, cząbru czy rozmarynu) lub łącznie 3 pełne łyżki suszonych ziół
3 ząbki czosnku
1 łyżka soli
1/2 łyżki czarnego pieprzu

Sposób przygotowania:
Schab oczyszczamy z błonek i kroimy w plastry o grubości około dwóch centymetrów. W misce mieszamy majonez, musztardę, zioła, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Mieszanką dokładnie nacieramy każdy plaster schabu. Mięso przykrywamy folią
i odstawiamy do lodówki na 2-3 godziny lub na całą noc. Godzinę przed smażeniem lub pieczeniem wyciągamy schab z lodówki. Smażymy na średnim ogniu po kilka minut z obu stron, aż mięso będzie rumiane (uważamy, by nie przesuszyć mięsa) lub pieczemy pod przykryciem w 180 stopniach Celsjusza przez 60 minut. Podajemy z ulubionymi dodatkami, na przykład pieczonymi ziemniakami z tymiankiem i bukietem surówek.

Łosoś w cytrynowej marynacie a la aioli

Łosoś w cytrynowej marynacie a la aioli, fot.: Shutterstock


Łosoś i inne ryby smakują wyśmienicie szczególnie wtedy, gdy nie są przytłoczone zbyt dużą ilością przypraw. Świetnie pasuje do nich cytryna oraz zioła, takie jak koperek czy cząber. Marynata z naszego przepisu łączy w sobie zaledwie kilka składników, ale efekt jest znakomity.

Składniki:
500 g filetów z ryby (na przykład łososia, dorsza czy miruny)
2 czubate łyżki majonezu
2 ząbki czosnku
2-3 łyżki soku z cytryny
1/2 łyżeczki soli
Szczypta pieprzu do smaku

Dodatkowo:
200 g ryżu (białego, jaśminowego lub basmati)
1/2 łyżeczki kurkumy
1/2 łyżeczki soli
Skórka starta z wykorzystanej cytryny

Sposób przygotowania:
Ryby pozbawiamy skóry. Za pomocą ręcznika papierowego odsączamy z nich nadmiar wody. W miseczce mieszamy majonez, przeciśnięty przez praskę czosnek, sok z cytryny, sól i pieprz. Powstałą mieszanką nacieramy filety z każdej strony i odstawiamy na 20 minut na bok. W międzyczasie gotujemy ryż al dente, po czym przesypujemy go do brytfanny wraz z kilkoma łyżkami wody. Doprawiamy solą, pieprzem i kurkumą oraz dodajemy skórkę z cytryny. Mieszamy i rozkładamy równomiernie na dnie. Na wierzchu układamy zamarynowane filety. Całość pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 20-30 minut w zależności od grubości filetów. Ryby nie potrzebują długiej obróbki cieplnej. Gotowe danie wykładamy na talerze, możemy też posypać świeżymi ziołami. Ryby można także upiec bez ryżu, a podać z kaszą czy ziemniakami.

Azjatyckie szaszłyki z sosem orzechowym

Azjatyckie szaszłyki z sosem orzechowym, fot.: Shutterstock


Szaszłyki satay to znane azjatyckie jedzenie typu street food. Marynuje się je w mieszance sosu sojowego, kurkumy oraz papryki i podaje wraz z charakterystycznym sosem na bazie orzechów ziemnych. Bardzo łatwo zrobić je w domu, a wykorzystać do tego można różne rodzaje mięsa - od kurczaka, przez wieprzowinę po jagnięcinę.

Składniki:
Mięso:
1/2 kilograma mięsa (na przykład piersi z kurczaka lub szynki wieprzowej)
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżka majonezu
2 łyżki cukru
2 łyżki startego imbiru
1 łyżka mielonych ziaren kolendry
1/2 łyżeczki kurkumy
1/2 łyżeczki kuminu
1/2 łyżeczki soli

Sos orzechowy:
4 pełne łyżki masła orzechowego
1 łyżka brązowego cukru
1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka sosu sojowego
1/2 łyżeczki kurkumy
1/2 łyżeczki kuminu
1/2 łyżeczki mielonych ziaren kolendry
1/2 łyżeczki suszonych nasion chili

Dodatkowo:
Patyczki do szaszłyków

Sposób przygotowania:
Mięso oczyszczamy z błonek i kroimy w poprzek włókien w podłużne i dość cienkie kawałki. W misce mieszamy wszystkie składniki marynaty, po czym nacieramy nią mięso i odstawiamy. Zarówno w przypadku kurczaka, jak i wieprzowiny, warto, by mięso marynowało się w lodówce przez całą noc, ponieważ azjatyckie dania są bardzo bogate w smaku i aromatyczne. Jeśli nie mamy tyle czasu, wystarczy co najmniej 30 minut dla kurczaka i 60 minut dla wieprzowiny. W międzyczasie przygotowujemy sos. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki
i odstawiamy. Patyczki do szaszłyków moczymy w wodzie przez 10 minut. Dzięki temu nie będą palić się podczas pieczenia lub grillowania. Następnie nabijamy na nie po kawałku mięsa. Szaszłyki pieczemy w 200 stopniach Celsjusza przez 20-30 minut, aż mięso stanie się rumiane. W połowie czasu przewracamy je, by przyrumieniło się równomiernie. Możemy je również grillować lub usmażyć na średnim ogniu po kilka minut z obu stron.

konkurs

Zakończony


Dziękujemy za wszystkie
pyszne i oryginalne przepisy!

Sprawdź, kto wygrał

Wyniki